Modulbeskrivelser

Modul 1:
Ledelsesprincipper for skoleudvikling

Modul 2:
Karakteristika ved højtydende (effektive) skoler

Modul 3:
Opbygning og udvikling af relationer

Modul 4:
Identificering af mål og forventninger og anvendelse af data i beslutningstagen

Modul 5:
Ledelse af faglig udvikling i undervisningen: At møde alle elevers behov

Modul 6:
Projektudvikling i pædagogisk ledelse: Anvendelse i praksis

Beskrivelse af de enkelte moduler:

Modul 1: Ledelsesprincipper for skoleudvikling 

Emner:

 • Lederskab i det 21. århundrede
 • Ledelsesværktøjer/ledelses dikotomier
 • Ledelse med udgangspunkt (fokus på) i eleverne (sætte mål, vision, allokering af ressourcer)
 • ”Tæt på” ledelse
 • Den højtydende/effektive leder
 • Forandringsledelse i skoleudviklingen 

Modul 2: Karakteristika ved effektive skoler 

Emner: 

 • Karakteristika ved effektive skoler fra forskellige perspektiver (Ontario Framework, Effective Schools Movement, and High Performing Schools)
 • Effektive og højtydende skoler og forståelse af sammenhænge mellem Ontario-Framework, Effective Systems Leadership, Auditing and Assessing the Learning Environment

(sammenhæng mellem Ontario-rammen, effektiv ledelse samt auditering og evaluering af læringsmiljøet). 

Modul 3:
Opbygning og udvikling af relationer

Skoleledernes primære mål er kapacitetsopbygning og ikke kun udvikling af viden og færdigheder, som er nødvendige for at medarbejderne kan opnå organisatoriske mål. Tillidsfulde relationer er et nødvendigt fundament for, at de fleste mennesker tør løbe de risici, der kræves for at lære og afprøve nye praksisser. (jvf. Ken Leithwood, 2012).

I modulet vil der bl.a. blive arbejdet med:

 • Strategier for øgede præstationer i samvirket med lærere, elever og forældre
 • Strategier som øger tilliden
 • Professionelle læringsfællesskaber, der udvikler undervisningsstrategier og forbedrer elevpræstationen
 • Teknikker til at øge elevernes motivation og effektivitet
 • Opbygning af skolens kapacitet i samarbejdet med lærere, elever og forældre
 • Skabelse af ”networked learning communities” (NLC’er)
 • Strategier for effektiv kommunikation med lærere, elever og forældre
 • Planlægning og gennemførelse af effektive møder som engagerer lærere og skaber resultater
 • Problemidentifikation og engagering af andre i udvikling af løsninger
 • Mentorstrategier og udvikling af læringsledelse

Modul 4: Identificering af mål og forventninger og anvendelse af data i beslutningstagen

”På vej mod bedre elevpræstationer – hvad enten det er i klasselokalet, i skolen eller i kommunen – giver det god mening, at have et faktuelt landkort som et centralt værktøj. Vi har behov for at vide, hvor vi er nu, hvor vi har lyst til at være og hvilke barrierer og muligheder, der ligger mellem de to punkter. Til trods for det faktum, at evidens-baseret beslutningstagen er blevet et kendt særpræg i ”uddannelseslandskabet”, er forskningen, som bekræfter en sammenhæng mellem elevernes præstationer og brugen af data, overraskende tynd. Det fortæller os, at selvom vi anerkender værdien af data, mangler der meget i opbygningen af vores udvælgelse og metoder til at indsamle, analysere, fortolke og anvende det for at kunne understøtte forbedring” (fra Ontario Leadership Strategy, Bulletin 5, Ideas Into Action, Winter, 2013).

I dette modul vil kursisterne arbejde med at:

 • Udvikle en kollaborativ skolekultur hvor lærere deler ansvar for elevernes læring og skolens udvikling på basis af udvalgte elementer (hvis det er relevant) og elevernes behov
 • Forstå terminologier brugt i planlægning af skoleudviklingen: Data, mål, resultater/præstationer, indikatorer og resultat-baserede planer
 • Adskille udvikling baseret på mål og udvikling baseret på resultater
 • Indsamle og analysere data omkring elevens præstationer, demografisk data, undervisningsdata, perceptuelle data og systemdata sammen med lærere
 • Forstå hvordan man som leder arbejder sammen med lærere ved at bruge en vifte af data til at kvalificere beslutningstagen og påvirke skolens udvikling
 • Udforske kvalitative og kvantitative succeskriterier for progression i samarbejde med lærere
 • Involvere lærere i en løbende evaluering af skolens data og skolens udviklingsplan
 • Løbende vurdere evaluering af og vurdere skolens udviklingsplan
 • Sammen med lærerne identificere de næste skridt i implementeringen af skolens udviklingsplan  

Modul 5: Ledelse af faglig udvikling i undervisningen: At møde alle elevers behov

”En pædagogisk leder ved hvordan man analyserer data vedrørende elevpræstationer og fastlægger herefter, hvilke områder i læseplanen, der trænger til øget fokus. Som skoleleder anerkendes god undervisning i alle fagområder, uanset hvilken faglig specialisering skolelederen har for at vedkommende kan vurdere kvaliteten af undervisningsmaterialerne. Skolelederen coacher regelmæssigt personalet med fokus på at fremme elevpræstationer i stedet for blot at gennemføre en årlig evaluering af læreren og hendes/ hans præstationer. Endelig evaluerer skolelederen regelmæssigt hele det pædagogiske system – læringsmål, undervisning, standarder, tests og udvikling af et ”pædagogisk sikkerhedsnet” – for at sikre at dette er afstemt med skolens mission” (Switzer, MSAB Journal, January 2007).

I dette modul vil kursisterne arbejde med at:

 • Undersøge muligheder for at sikre den bedste læring for alle elever
 • Have fokus på at samarbejde med lærerne for at forstå sammenhænge mellem elevernes selvregulering, læringsfærdigheder og læringsparathed
 • Få kendskab til forskellige læringsstile og undervisningsstrategier, som kan opfylde de individuelle behov, herunder implementering af den vigtige ”Teaching-Learning Pathway” (TLP) som værktøj til at organisere tiltag for undervisning og elevlæring
 • Forstå baglæns planlægning, det universale design for læring og differentieret undervisning
 • Få viden om Robert J. Marazanos ”Nine Instructional Strategies for Effective Teaching and Learning”
 • Anvende “inquiry-based” læringsstrategier til at engagere elever i ”higher order thinking” (fx Blooms taksonomi)
 • Identificere evalueringsformer i forhold til læring og hvordan disse evalueringsformer inspirerer lærernes planlægning og instruktion som deskriptiv feedback til at understøtte (”scaffold”) den enkelte elevs læring
 • Forstå hvordan man fører tilsyn med kvaliteten af undervisningen via classroom walkthroughs (observation) og udfordrende samtaler
 • Drøfte effektive undervisningsstrategier med henblik på at håndtere udfordringer i den didaktiske praksis