Personprofiler

Som leder i en tid, hvor en stadig større del af de personlige kompetencer indgår som ledelseskompetencer, kan en profil være et godt udgangspunkt for indsigt og refleksion.

Profilerne kan anvendes både i forhold til egen (leder)udvikling og til medarbejder-/teamudvikling.

Er du interesseret, vil du få tilsendt et elektronisk spørgeskema. På baggrund af din besvarelse tegnes en personprofil. Du tilbydes herefter en samtale af en times varighed. Her vil vi bl.a. komme omkring genkendelighed, karakteristika ved profilen og udviklingsbehov/-ønsker. Alle samtaler forestås af en certificeret konsulent, og etik og fortrolighed en selvfølge, 

MBTI® -  Myers Briggs TypeIndikator

MBTI®  bygger på Jung og hans typologi og beskriver menneskers grundlæggende - og værdifulde! - forskelle. Den er et psykologisk værktøj, som måler dine præferencer ud fra flg. fire dimensioner:

Ekstrovert  – eller – Introvert
Sansning  –   eller -  Intuition
Tænkning  – eller -  Følen
Vurdering  – eller -  Opfattelse

Kombinationen heraf resulterer i 16 forskellige typer.

MBTI® hjælper til at se og forstå, hvorfor noget falder let og andet besværligt ved forskellig opgaveløsning og i samspillet med andre. Som leder får du større forståelse af din ledelses- og kommunikationsstil samt større forståelse for den enkelte medarbejders måde at kommunikere, planlægge og løse opgaver på samt behov for støtte og feedback.

MBTI® har en høj validitet og reliabilitet og er i dag en af de bedst udforskede og mest anvendte typeindikatorer i verden.

JTI – Jungiansk Type Index

JTI  bygger ligesom MBTI® på Jung og hans typologi, opererer med de samme 16 typer som MBTI® og er på mange måder identisk med denne. Se derfor MBTI®ovenfor.

Den adskiller sig ved at være nyere, enklere (der er ikke så mange spørgsmål i spørgeskemaet), og så har den et skandinavisk udgangspunkt, hvor udgangspunktet i MBTI®er amerikansk. 

DISC – Discover Person Profil Analyse

DISC er et psykologisk værktøj, som måler en persons adfærd på fire områder:

D – Dominans
I  - Indflydelse
S – Stabilitet
C – Competence

Ud fra disse fire forskellige grundtyper og disses indbyrdes styrkeforhold, bliver personens stærke og svage sider og måde at se verden på beskrevet.

En DISC person profil analyse er bl.a. velegnet til afdækning af den personlige dynamik og drivkraft.        

Læs mere om DISC

Garuda – FokusProfil

FokusProfilen er ikke et psykologisk værktøj, men tegner et bilede af, hvad du fokuserer på i jobbet.

Den bygger på en teori om, at der i enhver afdeling/gruppe skal varetages fire funktioner for at tingene fungerer. Disse funktioner varetages af flg. fire personlighedstyper:

Udvikler – sikrer at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling
Integrator – sørger for at samarbejde og kommunikation fungerer
Resultatskaber – udvikler handlekraft og skaber hurtige resultater
Grunder – sikrer at der er orden og struktur på grundlæggende opgaver

Det kan bruges til en undersøgelse af og refleksion over, hvordan dit fokus i jobbet svarer til de krav og forventninger der er fra organisationens side.

Læs mere om Garuda